Arkusz kalkulacyjny - od podstaw do matury

Logo informatyka w szkole

Transport - zadanie maturalne z roku 2019

(rozszerzenie, stara formuła)

Zadanie 1

Treść zadania

Który kurs miał największą stawkę za przejechany kilometr? Podaj miasto startowe, miasto docelowe i obliczoną stawkę za kilometr z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Omówienie rozwiązania

Spróbuj rozwiązać zadanie samodzielnie. Tylko w taki sposób możesz przygotować się do matury. Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie wraz z omówieniem. Zaglądnij tam dopiero po uzyskaniu przez Ciebie wyników. Porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Życzę, aby Twoje było lepsze.

Po wprowadzeniu danych zacznijmy od przygotowania kolumny, w której zostaną obliczone stawki za każdy przejazd. Ponieważ w dalszej części zadania będą wyszukiwane wiersze według danych z utworzonej kolumny, warto aby ta kolumna znajdowała się na pierwszym miejscu od lewej. Możliwe będzie wtedy zastosowanie funkcji wyszukaj.pionowo(), co znacznie ułatwi zadanie.

Ponieważ wynik ma być podany jako wartość zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, możemy takie zaokrąglenie zastosować już w trakcie obliczania stawki za przejechany kilometr. Jest to uzasadnione, gdyż stawka wyrażana jest walutą, a ta zawsze jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku. Ten sam efekt można osiągnąć określając typ danych w tej kolumnie jako walutowy.

Obliczenie stawki

Obliczamy największą wartość z kolumny A stosując funkcję maks().

Obliczenie maksymalnej stawki za kilometr

W treści zadania nie ma informacji o tym, ile razy występuje wartość maksymalna stawki. Można jedynie przypuszczać, iż występuje ona tylko jeden raz, gdyż została użyta liczba pojedyncza w treści zadania. Jednak z pomocą funkcji licz.jeżeli() można się upewnić.

Sprawdzenie ile raz występuje maksymalna stawka

Skoro tylko jeden raz występuje wartość maksymalna, korzystając z funkcji wyszukaj.pionowo() można odczytać wartości, o których jest mowa w zadaniu.

Wyszukanie miasta startowego

W treści zadania wymienione są informacje, jakie należy wyszukać w tabeli danych: jest to miasto startowe i miasto docelowe oraz obliczona stawka za kilometr. Znajduje się jednak pytanie "który kurs". Zatem sami musimy określić, które dane identyfikują kurs. Jak widać po analizie danych data jest wartością identyfikującą kurs. Dlatego też w odpowiedzi należy wyszukać, jaka była data kursu, który odbył się po maksymalnej stawce.

Można oczywiście jeszcze inaczej rozwiązać zadanie. Zamiast przeprowadzać poszukiwania interesującego nas wiersza danych, można tabelę danych posortować malejąco według kolumny A. Pierwszy wiersz danych zawierał będzie wartości do odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie

A 2019RSF_1

Klucz CKE

Zwróć uwagę na to, że inaczej rozwiązuje się zadanie z kluczem odpowiedzi, a inaczej, gdy nieznane są nam wyniki. Na maturze nie ma dostępu do klucza, dlatego zapoznanie się z kluczem odłóż na sam koniec Twoich ćwiczeń.

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)