C++ OD PODSTAW DO MATURY

Galerie handlowe - zadanie maturalne próbne z roku 2021 (rozszerzenie, nowa formuła)

Firma Igloo planuje w wybranych miastach Europy wybudować galerie handlowe. W każdej z planowanych galerii może znajdować się różna liczba lokali handlowych. Wszystkie lokale handlowe będą miały kształt prostokąta.

W pliku galerie.txt zapisanych jest 50 wierszy z informacjami dotyczącymi planowanych galerii. Każdy wiersz w pliku to informacja o jednej galerii. Dane oddzielone są spacją i zawierają odpowiednio: kod kraju; nazwę miasta (nazwy miast nie powtarzają się); 70 par liczb (140 liczb) określających wymiary (długość i szerokość w metrach) lokali handlowych, które znajdować się będą w danej galerii. Jeżeli liczba lokali w galerii jest mniejsza niż 70, to wiersz uzupełniony jest zerami.

Przykład:
NL Amsterdam 8 4 5 12 7 5 5 11 9 4 7 6 … 0 0 0 0 0 0

Do Twojej dyspozycji jest pomocniczy plik galerie_przyklad.txt, zawierający 10 wierszy, który możesz wykorzystać, aby sprawdzić poprawność działania swojego(-ich) programu(-ów).

Napisz program(-y), w wyniku działania którego(-ych) otrzymasz odpowiedzi do podanych zadań. Pliki źródłowe z rozwiązaniem zapisz pod nazwą zgodną z numerem zadania, z rozszerzeniem odpowiadającym użytemu narzędziu informatycznemu.

Zadanie 4.1. (0−4)

Dla każdego kraju z pliku galerie.txt wyznacz liczbę miast, w których powstaną galerie. Wynik zapisz w pliku wynik4_1.txt. W każdym wierszu pliku powinny znajdować się: kod państwa oraz informacja o liczbie miast.
Dla danych z pliku galerie_przyklad.txt prawidłowa odpowiedź to:
H 1
I 2
F 1
GB 1
D 3
NL 1
DK 1

Zadanie 4.2. (0−4)

a) Oblicz całkowitą powierzchnię handlową każdej galerii (jako sumę powierzchni wszystkich lokali w danej galerii) oraz liczbę lokali. Wyniki zapisz w pliku wynik4_2a.txt. W każdym wierszu pliku wynikowego powinny się znaleźć: nazwa miasta, powierzchnia galerii znajdującej się w danym mieście oraz liczba lokali, rozdzielone znakiem spacji.

Dla danych z pliku galerie_przyklad.txt prawidłowa odpowiedź to:
Budapeszt 3598 64
Neapol 3352 48
Marsylia 3444 56
Leeds 2952 44
Frankfurt 3515 57
Genua 3386 56
Dortmund 3697 57
Rotterdam 3184 49
Dusseldorf 3737 63
Kopenhaga 3765 60

b) Podaj nazwę miasta z galerią o największej powierzchni całkowitej oraz nazwę miasta z galerią o najmniejszej powierzchni całkowitej. Jest dokładnie jedno miasto z galerią o największej powierzchni i jedno z galerią o najmniejszej powierzchni. Wyniki zapisz w pliku wynik4_2b.txt. W pliku wynikowym powinny znaleźć się nazwy miast wraz z powierzchniami galerii.

Prawidłowa odpowiedź dla danych pliku galerie_przyklad.txt:
Kopenhaga 3765
Leeds 2952

Zadanie 4.3. (0−4)

Powiemy, że dwa lokale są tego samego rodzaju, jeżeli ich powierzchnia jest taka sama. W którym mieście powstanie galeria z największą liczbą różnych rodzajów lokali (jest jedno takie miasto), a w którym powstanie galeria z najmniejszą liczbą różnych rodzajów lokali (jest jedno takie miasto)? Podaj te miasta oraz liczby różnych rodzajów lokali w tych miastach.
Wynik zapisz w pliku wynik4_3.txt. W każdym z dwóch wierszy pliku powinny znajdować się nazwa miasta oraz liczba różnych rodzajów lokali w tym mieście.

Prawidłowa odpowiedź dla danych pliku galerie_przyklad.txt:
Dusseldorf 34
Genua 23

Do oceny oddajesz:
pliki tekstowe wynik4_1.txt, wynik4_2a.txt, wynik4_2b.txt, wynik4_3.txt zawierające odpowiedzi do poszczególnych zadań.
plik(i) zawierający(e) komputerową realizację Twoich obliczeń:
Zadanie 4.1. (nazwa pliku) …………………………………………………………
Zadanie 4.2. (nazwa pliku) …………………………………………………………
Zadanie 4.3. (nazwa pliku) …………………………………………………………

Zdjęcie w nagłówku przedstawia Wyspę Ptaków (Peru)

Grafika pochodzi z darmowych zasobów: https://pixabay.com/pl/islas-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81-ptak%C3%B3w-rasa-3664085/