Arkusz kalkulacyjny - od podstaw do matury

Logo - Informatyka w szkole

Transport - zadanie maturalne z roku 2019

(rozszerzenie, stara formuła)

Zadanie 5

Treść zadania

Znajdź najdłuższy taki ciąg kolejnych kursów, że każdy następny zaczyna się w mieście, w którym kończył się poprzedni, oraz odbywa się o dzień później. Podaj datę pierwszego i ostatniego dnia takiej serii kursów.

Omówienie i przykładowe rozwiązanie

Spróbuj rozwiązać zadanie samodzielnie. Tylko w taki sposób możesz przygotować się do matury. Poniżej znajdziesz przykładowe rozwiązanie wraz z omówieniem. Zaglądnij tam dopiero po uzyskaniu przez Ciebie wyników. Porównaj Twoje rozwiązanie z przykładowym. Życzę, aby Twoje było lepsze.

Ponieważ w tym zadaniu analizowana jest data, ważne jest, aby dane zostały zaimportowane w taki sposób, aby były zgodne z typem "data". Tak więc (Rysunek 1) w trakcie importowania danych dla kolumny, w której przechowywane są daty (1) należy wybrać typ daty odpowiadający ułożeniu danych dostarczonych w pliku tekstowym (2) - w tym wypadku dzień, miesiąc, rok. W poprzednich zadaniach nie było to istotne, gdyż dane zapisane jako data nie były analizowane za pomocą formuł obliczeniowych.

Dodamy kolumnę pomocniczą, w której zostanie wyświetlona wartość długości ciągu (Rysunek 2). Aby wartość ta została powiększona o jeden, muszą być spełnione dwa warunki, stąd zastosowana funkcja jeżeli() wraz z funkcją logiczną i() (w arkuszu Calc i(), w pozostałych arkuszach oraz()).

W pierwszej komórce tej kolumny wpisujemy wartość 1 bez formuły obliczającej, gdyż pierwsza komórka jest komórką rozpoczynającą nowy ciąg.

Aby uzyskać informację jaki był najdłuższy ciąg dni spełniających opisane kryteria, można zastosować funkcję maks() (Rysunek 3).

Znając wartość najdłuższego ciągu i zakładając, że wartość ta wystąpiła tylko jeden raz, możemy odnaleźć datę znajdującą się w tym samym wierszu, w którym w kolumnie D znajduje się wartość maksymalna długości ciągu. Ponieważ poszukiwana wartość nie znajduje się w pierwszej od lewej kolumnie, nie można zastosować funkcji wyszukaj.pionowo(). Oczywiście można funkcje warunkową zastosować w kolumnie pomocniczej utworzonej jako pierwsza kolumna danych. Skoro tego nie zrobiliśmy, mamy okazję zastosowania funkcji indeks() i podaj.pozycję(). Dzięki złożeniu tych funkcji uzyskujemy datę zakończenia najdłuższego ciągu (Rysunek 4).

Znając długość ciągu oraz datę jego zakończenia jak również warunek występowania w ciągu kolejnych dni, możemy uzyskać datę rozpoczęcia najdłuższego ciągu poprzez odjęcie od daty zakończenia ciągu jego długości oraz wartości 1.

Warto zastanowić się, skąd wzięła się tutaj ta wartość, aby na egzaminie maturalnym nie popełnić błędu, który nie wynika z braku umiejętności posługiwania się funkcjonalnościami arkusza kalkulacyjnego, ale wynika z braku umiejętności "zapięcia ostatniego guzika" w rozwiązywaniu zadania.

Odpowiedź na pytanie, skąd ta wartość tutaj się znalazła, pozostawiam Tobie.

Ustalenie formatu importowanych danych

Rysunek 1 - ustalenie formatu daty dla importowanych danych

Kolumna generująca wartość ciągu

Rysunek 2 - kolumna, w której generowana zostaje wartość długości ciągu

Rysunek 3 - uzyskanie wartości najdłuższego ciągu

Rysunek 4 - odszukanie daty odpowiadającej zakończeniu najdłuższego ciągu

Rysunek 5 - uzyskanie daty rozpoczynającej najdłuższy ciąg

Przykładowe rozwiązanie

A 2019RSF_5

Klucz CKE

Zwróć uwagę na to, że inaczej rozwiązuje się zadanie z kluczem odpowiedzi, a inaczej, gdy nieznane są nam wyniki. Na maturze nie ma dostępu do klucza, dlatego zapoznanie się z kluczem odłóż na sam koniec Twoich ćwiczeń.

W nagłówku zdjęcie z Wenecji

Źródło: https://fshoq.com/free-photos/p/267/panorama-of-venice (publikowane na wolnych licencjach)